மஹாத்மா காந்தி படைப்புகள்

Title மஹாத்மா காந்தி படைப்புகள்
ஒரு சிறப்புத் தொகுப்பு சுய சரிதம்
Mahathma Gandi Padaipugal
Original title The selected works of Mahatma Gandhi: My experiments with Truth
Author லா சு ரங்கராஜன்
Publication Navajivan
Size XXIX, 658p
Language TAMTAM
ISBN
Topics Gandhi, Mohandass Karamchand (1869-1948)
Memoirs
Biography--Politics--India--20th century
Biography--Spiritual persons
Biography--Philosophy
Biography--India
T 923
GANDHI
57054
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018