காய்கறி பன்மயத்திறகு புத்துயிர் அளித்தல்

Title காய்கறி பன்மயத்திறகு புத்துயிர் அளித்தல்
விதை சேமிப்பாளர்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டி
Original title Reviving vegetable diversity
Author தீபிகா குண்டாஜி
Publication SAIIER
Size 63p
Language TAM TAM
ISBN
Topics Seeds--Preservation and keeping
Crops--Diversity
Auroville authors
T 631.521
KUND 11
52720
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018