சாவித்ரி எனும் ஞான இரகசியம்

Title சாவித்ரி எனும் ஞான இரகசியம்
ஸ்ரீ அரவிந்தரின் மகா காவியம்
Author அன்னை ஓம்பவதாரிணி
Publication Ramalingam
Size 584p
Language TAM TAM
ISBN 8182011094
Topics Savitri (Hindu deity)--Poetry
Sri Aurobindo--Criticism, interpretation
Notes ஸ்ரீ அரவிந்தர் இயற்றிய மகாகாவியமான சாவித்ரியில் இடம் பெறும் சூக்கும நிகழ்ச்சிகள் அன்னையாருக்கு சொந்த அனுபவங்களாக ஏற்ப்பட்டுள்ளன, அதன் வெளிப்பாடாக சாவித்ரி எனும் ஞான இரகசியம் எனும் இந்த படைப்பை இயற்றியுள்ளார் ஆசிரியர்
T SA 21
OHM 19
48700
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018