ஶ்ரீ அரவிந்தரின் ஸவித்ரி

Title ஶ்ரீ அரவிந்தரின் ஸவித்ரி
ஆதிகாண்டம் (1-5 சர்க்கங்கள்)
Original title Sri Aurobindo; Tamil translation by Vijaya Sankaranarayanan
Author தமிழில்: விஜயா சங்கர நாராயணன்
Publication Sri Aurobindo Ashram
Size 227p
Language TAM TAM
ISBN 8170586542
Topics Savitri (Hindu deity)--Poetry
T SA 15
AURO 20:1
23226
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018